สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

The Secretariat of the Prime minister Saving and Credit Cooperative, Limitd

ประกาศ สอ.สลน. เรื่อง โครงการทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

โครงการทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํากัด ได้กําหนดจัดโครงการทัศนศึกษา ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จํากัด เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํากัด ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ร่วมรับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จํากัด โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

 1. วัน เวลา
  • ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566
 2. สถานที่ทัศนศึกษา ดูงาน
  • พื้นที่จังหวัดราชบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จํากัด
 3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สลน. จํากัด/ คณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที่
   สหกรณ์ฯ รวมจํานวน 50 คน
 4. รับสมัคร
  • ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566
 5. ค่าใช้จ่าย
  • เก็บจากผู้เข้าร่วมโครงการ ท่านละ 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน)

 

สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยลงชื่อและ ชําระเงินได้ที่ สํานักงานสหกรณ์ฯ (ตึก 41 ชั้น 1 ทําเนียบรัฐบาล) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ในเวลาราชการ