สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

The Secretariat of the Prime minister Saving and Credit Cooperative, Limitd

บริการ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ต่ำกว่า 1,000,000 บาท ร้อยละ 1.00 บาท/ปี
1,000,000 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 1.50 บาท/ปี
5,000,000 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 1.75 บาท/ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25 บาท/ปี
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00 บาท/ปี
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 5.75 บาท/ปี
เงินกู้คุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.25 บาท/ปี

ข่าวสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

กิจกรรมภายใน

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด