สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

The Secretariat of the Prime minister Saving and Credit Cooperative, Limitd

ประกาศ สอ.สลน. เรื่อง โครงการทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

ประกาศ สอ.สลน. เรื่อง โครงการทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด โครงการทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํากัด ได้กําหนดจัดโครงการทัศนศึกษา ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จํากัด เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํากัด ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ร่วมรับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จํากัด โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้ วัน เวลา ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 สถานที่ทัศนศึกษา ดูงาน พื้นที่จังหวัดราชบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จํากัด คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สลน. จํากัด/ คณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ รวมจํานวน 50 คน รับสมัคร ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ […]