สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

The Secretariat of the Prime minister Saving and Credit Cooperative, Limitd

ประธาน สอ.สลน.(นายนริสชัย ป้อมเสือ) นำคณะกรรมการและสมาชิก เข้าศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566