สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

The Secretariat of the Prime minister Saving and Credit Cooperative, Limitd

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท นายสิทธิพร คงกระพันธุ์

S__12656729

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท นายสิทธิพร  คงกระพันธุ์