สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

The Secretariat of the Prime minister Saving and Credit Cooperative, Limitd

เกี่ยวกับสหกรณ์

แนวคิดในการจัดตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด เริ่มจัดตั้งขึ้นในสมัย รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางสาวยูน บุญญะศิริ) เป็นประธานกรรมการสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยคณะกรรมการสวัสดิการฯ ได้พิจารณาถึงประโยชน์และแนวโน้มของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ซึ่งส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ได้รวมตัวกันจัดตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและเริ่มจะเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับเรื่องของปัญหาหนี้สินของข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ซึ่งสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพียงลำพังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือให้กู้ยืมเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอได้ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาดอกเบี้ยนอกระบบที่มีอัตราสูง คณะกรรมการสวัสดิการฯ จึงมีความเห็นร่วมกันว่าถึงเวลาแล้วที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสมควรนำเอากระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะได้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งคือการส่งเสริม  การออมและการทำกิจกรรมเชิงธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกันโดยใช้วิธีการแบบประชาธิปไตย คือเป็นกิจการของสมาชิก โดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก

การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด เป็นรูปเป็นร่างขึ้นในเดือนเมษายน ๒๕๓๒ เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะผู้ริเร่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด โดยมี นายวิชัย สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น  เป็นประธานคณะผู้ริเริ่มจัดตั้ง และได้รับอนุมัติจาก พลเอก ปัญญา สิงห์ศักดา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นให้ดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๒ มีข้าราชการและลูกจ้างประจำสมัคร เข้าเป็นสมาชิกในระยะก่อตั้งจำนวน ๒๘๗ คน ผู้ก่อตั้ง ๑๕ คน

ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ เมายน ๒๕๓๒ ได้มีการประชุมใหญ่ผู้ที่จะเป็นสมาชิกเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด มีรายชื่อผู้ที่จะเป็นสมาชิกเพื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๑๕ คน และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการขอจดทะเบียน การกำหนดชื่อและสำนักงานของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และการเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์รวม ๑๕ คน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ คือ

 • นายเกษม อุณหสุวรรณ
 • นายวิชัย สุวรรณรัตน์
 • นายนนทศิริ บุรณศิริ
 • นางผจงจิต โรจน์หิรัญสกุล
 • นางละออง แววเพ็ชร
 • นายถนัด มานะพันธุ์นิยม
 • นายณรงค์ เนตรหิน
 • นายกำพล แกล้วทนงค์
 • นายธำรง จุลสุคต
 • นายรักษ์ศักดิ์ สถาปัตยานนท์
 • นางเริมศรี จิรศานต์ชัย
 • นางสาวนพสิรี เกตุรัตน์
 • นายสัญญา จิระกุล
 • นางสุจิตร คลองสูงเนิน
 • นางอรสา สนธิไทย

คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้เลือกตั้งกันเองให้ นายเกษม อุณหสุวรรณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารในขณะนั้น เป็นประธานคณะผู้จัดตั้ง และในวันเดียวกันที่มีการประชุมใหญ่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ประธานคณะผู้จัดตั้งได้มีหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ ออมทรัพย์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด ประเภทสหกรณ์ หมาบเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ ๐๐๗๒๓๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๒ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าชื่อเป็นสมาชิก รวม ๒๘๘ คน ถือหุ้นรวมเป็นเงิน ๖๙,๖๒๐ บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด ได้ดำเนินกิจการมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ และมีฐานะการเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๔๔ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๘๑๗ คน ประกอบด้วยสมาชิกจาก ๓ หน่วยงาน คือ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินงานมาแล้วจำนวน ๓๔ ชุด ประกอบด้วย ๔ หน่วยงาน คือ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)