สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

The Secretariat of the Prime minister Saving and Credit Cooperative, Limitd

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

เป็นหนึ่งด้านการบริหารจัดการภายใน โดยสมาชิก และเพื่อสมาชิกอย่างยั่งยืน

เป็นหนึ่งด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล โดยสมาชิก และเพื่อสมาชิกอย่างยั่งยืน

เป็นหนึ่งด้านของสหกรณ์มั่งคั่ง สมาชิกยั่งยืน