สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

The Secretariat of the Prime minister Saving and Credit Cooperative, Limitd

ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

ข้อบังคับ สอ.สลน. พ.ศ.2555

ข้อบังคับ สอ.สลน. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

ข้อบังคับ สอ.สลน. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2565

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยการใช้เงินของศูนย์ประสานงาน พ.ศ.2565

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2564

ประกาศ สอ.สลน. เรื่อง ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝาก 3 พ.ย. 2564

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2563

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2562

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2562

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยเงินฝากประจำ มั่งมี ศรีสุข พ.ศ.2562

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2561

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2556

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2555

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยการใช้จ่ายทุนเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2555

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2555

ระเบียบ สอ.สลน. ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2548