สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

The Secretariat of the Prime minister Saving and Credit Cooperative, Limitd

คณะกรรมการอื่น ๆ

คณะกรรมการอื่น ๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

คณะกรรมการอำนวยการ

นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ

ประธานกรรมการ

นายองอาจ เพ็ชร์ตะคุ

กรรมการ

นางสาวนิธินาถ คงมีธรรม

กรรมการ

น.ส.วราภรณ์ เจริญสุข

นางสาววราภรณ์ เจริญสุข

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

นายสมบูรณ์ โสอุดร

ประธานกรรมการ

นายปฐวี เยาวลักษณ์

กรรมการ

นายชัยยะ นิลไชย

กรรมการ

นายอนันต์ เกิดศิริ

กรรมการ

นางสาวศรุตยา ประสงค์

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายธีรภัทร จุนทการ

ประธานกรรมการ

นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์

กรรมการ

นางปนัดดา เลี้ยวรุ่งโรจน์

กรรมการ

นายสุคนธ์ อ้นทอง

กรรมการ

นางเอมอร เขมาภิรักษ์

กรรมการและเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งที่ 1-2565

คำสั่งที่ 2-2565

คำสั่งที่ 3-2565

คำสั่งที่ 4-2565

คำสั่งที่ 1-2566