สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

The Secretariat of the Prime minister Saving and Credit Cooperative, Limitd

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35

นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ

ประธานกรรมการดำเนินการ

นายสมบูรณ์ โสอุดร

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายธีรภัทร จุนทการ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายองอาจ เพ็ชร์ตะคุ

กรรมการและผู้จัดการ

นางสาววราภรณ์ เจริญสุข

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนิธินาถ คงมีธรรม

กรรมการและเหรัญญิก

นายสุคนธ์ อ้นทอง

กรรมการ

นางปนัดดา เลี้ยวรุ่งโรจน์

กรรมการ

นางเอมอร เขมาภิรักษ์

กรรมการ

นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์

กรรมการ

นายปฐวี เยาวลักษณ์

กรรมการ

นายชัยยะ นิลไชย

กรรมการ

นายอนันต์ เกิดศิริ

กรรมการ

นางสาวศรุตยา ประสงค์

กรรมการ

นางสาวสุนิสา เนี๊ยะอั๋น

ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการเงินกู้

นายสมบูรณ์ โสอุดร

ประธานกรรมการ

นายปฐวี เยาวลักษณ์

กรรมการ

นายชัยยะ นิลไชย

กรรมการ

นายอนันต์ เกิดศิริ

กรรมการ

นางสาวศรุตยา ประสงค์

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายธีรภัทร จุนทการ

ประธานกรรมการ

นายสุคนธ์ อ้นทอง

กรรมการ

นางปนัดดา เลี้ยวรุ่งโรจน์

กรรมการ

นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์

กรรมการ

นางเอมอร เขมาภิรักษ์

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการ

นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ

ประธานกรรมการ

นางสาวนิธินาถ คงมีธรรม

กรรมการ

นายองอาจ เพ็ชร์ตะคุ

กรรมการ

น.ส.วราภรณ์ เจริญสุข

นางสาววราภรณ์ เจริญสุข

กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

นางสาวรุจิรา เกตุสุวรรณ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวรุจิรา เกตุสุวรรณ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วรัทยา เสงี่ยมเจริญชัย

นางสาววรัทยา เสงี่ยมเจริญชัย

เจ้าหน้าที่การเงิน

ทัศนีย์วรรณ ภู่เสือ

นางสาวทัศนีย์วรรณ ภู่เสือ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล