สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

The Secretariat of the Prime minister Saving and Credit Cooperative, Limitd

คณะกรรมการดำเนินการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการดำเนินการชุดต่าง ๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35

(ปี 2566 – 2567)

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ
ประธานกรรมการ
2
นายสมบูรณ์ โสอุดร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายธีรภัทร จุนทการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นายสุคนธ์ อ้นทอง
กรรมการ
5
นางปนัดดา เลี้ยวรุ่งโรจน์
กรรมการ
6
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการ
7
นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์
กรรมการ
8
นายปฐวี เยาวลักษณ์
กรรมการ
9
นายชัยยะ นิลไชย
กรรมการ
10
นายอนันต์ เกิดศิริ
กรรมการ
11
นางสาวศรุตยา ประสงค์
กรรมการ
12
นางสาวนิธินาถ คงมีธรรม
กรรมการและเหรัญญิก
13
นายองอาจ เพ็ชร์ตะคุ
กรรมการและผู้จัดการ
14
นางพรตะวัน ศรีสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
15
นางสาววราภรณ์ เจริญสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34

(ปี 2565 – 2566)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายนริสชัย ป้อมเสือ
ประธานกรรมการ
2
นายสมบูรณ์ โสอุดร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายสุคนธ์ อ้นทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นางกมลณัฐ มีมาก
กรรมการ
5
นางสาวนิธินาถ คงมีธรรม
กรรมการ
6
นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์
กรรมการ
7
นายวิธิเนศว์ เนียมมีศรี
กรรมการ
8
นางรุจิรัตน์ สมสอง
กรรมการ
9
นายบุญเลิศ ศักดิ์เพชร
กรรมการ
10
นางสาวกสิณา พิรญาน์
กรรมการ
11
นายชัยยะ นิลไชย
กรรมการ
12
นางปนัดดา เลี้ยวรุ่งโรจน์
กรรมการและเหรัญญิก
13
นางสมพิศ ป้อมบุบผา
กรรมการและผู้จัดการ
14
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการและเลขานุการ
15
นางนฤมล แก้วโสภานิมิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33

(ปี 2564 – 2565)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายนริสชัย ป้อมเสือ
ประธานกรรมการ
2
นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายสมบูรณ์ โสอุดร
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นายธีรภัทร จุนทการ
กรรมการ
5
นางกมลณัฐ มีมาก
กรรมการ
6
นายองอาจ เพ็ชร์ตะคุ
กรรมการ
7
นายวิธิเนศว์ เนียมมีศรี
กรรมการ
8
นายชัยสิทธิ์ บุญกัน
กรรมการ
9
นางสาวกสิณา พิรญาน์
กรรมการ
10
นายบุญเลิศ ศักดิ์เพชร
กรรมการ
11
นายอนันต์ เกิดศิริ
กรรมการ
12
นางสาวนิธินาถ คงมีธรรม
กรรมการและเหรัญญิก
13
นางสมพิศ ป้อมบุบผา
กรรมการและผู้จัดการ
14
นางรุจิรัตน์ สมสอง
กรรมการและเลขานุการ
15
นางสาวศรุตยา ประสงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32

(ปี 2563 – 2564)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายนริสชัย ป้อมเสือ
ประธานกรรมการ
2
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นายสุคนธ์ อ้นทอง
กรรมการ
5
นายชัยสิทธิ์ บุญกัน
กรรมการ
6
นายวิธิเนศว์ เนียมมีศรี
กรรมการ
7
นางพรตะวัน ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
8
นายสุภัค พลเอี่ยม
กรรมการ
9
นายองอาจ เพ็ชร์ตะคุ
กรรมการ
10
นายธีรภัทร จุนทการ
กรรมการ
11
นายอนันต์ เกิดศิริ
กรรมการ
12
นายสมบูรณ์ โสอุดร
กรรมการและเหรัญญิก
13
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการและผู้จัดการ
14
นางสมพิศ ป้อมบุบผา
กรรมการและเลขานุการ
15
นางสาวศรุตยา ประสงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31

(ปี 2562 – 2563)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายนริสชัย ป้อมเสือ
ประธานกรรมการ
2
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายสุคนธ์ อ้นทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นายสุรพล บานชื่น
กรรมการ
5
นายอนันต์ เกิดศิริ
กรรมการ
6
นายสุภัค พลเอี่ยม
กรรมการ
7
นางสาวกสิณา พิรญาน์
กรรมการ
8
นางพรตะวัน ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
9
นายวิธิเนศว์ เนียมมีศรี
กรรมการ
10
นายชัยสิทธิ์ บุญกัน
กรรมการ
11
นางพิชชาภา แก้วกิ่ง
กรรมการ
12
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการและผู้จัดการ
13
นางสาวนิธินาถ คงมีธรรม
กรรมการและเหรัญญิก
14
นางสมพิศ ป้อมบุบผา
กรรมการและเลขานุการ
15
นางสาวศรุตยา ประสงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30

(ปี 2561 – 2562)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ
ประธานกรรมการ
2
นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายสุรพล บานชื่น
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นายธีรภัทร จุนทการ
กรรมการ
5
นายชัยสิทธิ์ บุญกัน
กรรมการ
6
นางพรตะวัน ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
7
นายองอาจ เพ็ชร์ตะคุ
กรรมการ
8
นางสาวกสิณา พิรญาน์
กรรมการ
9
นางสาวศรุตยา ประสงค์
กรรมการ
10
นายอนันต์ เกิดศิริ
กรรมการ
11
นายบุญเลิศ ศักดิ์เพชร
กรรมการ
12
นายสมบูรณ์ โสอุดร
กรรมการและผู้จัดการ
13
นางสาวนิธินาถ คงมีธรรม
กรรมการและเหรัญญิก
14
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการและเลขานุการ
15
นางพิชชาภา แก้วกิ่ง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29

(ปี 2560 – 2561)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ
ประธานกรรมการ
2
นายสมบูรณ์ โสอุดร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นายสุคนธ์ อ้นทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5
นายสุทธิชาติ อำมาตย์หิน
กรรมการ
6
นางสาวจารุดา ศุภประเสริฐ
กรรมการ
7
นายจิติภัทร บุญสม
กรรมการ
8
นางสาวกสิณา พิรญาน์
กรรมการ
9
นายองอาจ เพ็ชร์ตะคุ
กรรมการ
10
นายบุญเลิศ ศักดิ์เพชร
กรรมการ
11
นายธีรภัทร จุนทการ
กรรมการและผู้จัดการ
12
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ
13
นางสาวนิธินาถ คงมีธรรม
กรรมการและเหรัญญิก
14
นางพรตะวัน ศรีสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
15
นางสาวธันยภัต รินทา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28

(ปี 2559 – 2560)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ
ประธานกรรมการ
2
นายนริสชัย ป้อมเสือ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายสมบูรณ์ โสอุดร
รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และผู้จัดการ
4
นายธีรภัทร จุนทการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5
นายสุทธิชาติ อำมาตย์หิน
กรรมการ
6
นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์
กรรมการ
7
นายจิติภัทร บุญสม
กรรมการ
8
นางสาวจารุดา ศุภประเสริฐ
กรรมการ
9
นางสาวกสิณา พิรญาน์
กรรมการ
10
นายอนันต์ เกิดศิริ
กรรมการ
11
นายบุญเลิศ ศักดิ์เพชร
กรรมการ
12
นางสาวนิธินาถ คงมีธรรม
กรรมการ
13
นายสุคนธ์ อ้นทอง
กรรมการและเหรัญญิก
14
นายองอาจ เพ็ชร์ตะคุ
กรรมการและเลขานุการ
15
นางสาวธันยพัต รินทา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27

(ปี 2558 – 2559)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
ประธานกรรมการ
2
นายสุรพล บานชื่น
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายนิธิเนศวร์ เนียมมีศรี
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นางเปรมจิตต์ สว่างเมฆ
กรรมการ
5
นายสุทธิชาติ อำมาตย์หิน
กรรมการ
6
นายอนันต์ เกิดศิริ
กรรมการ
7
นางสาวเชาวนี กิติบุตร
กรรมการ
8
นายสุถัค พลเอี่ยม
กรรมการ
9
นางสาวอรุณี ศรีงามดี
กรรมการ
10
นายปฐวี เยาวลักษณ์
กรรมการ
11
นางสาววารุณี พลายทอง
กรรมการ
12
นายนริสชัย ป้อมเสือ
กรรมการและผู้จัดการ
13
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการและเหรัญญิก
14
นางปนัดดา เลี้ยวรุ่งโรจน์
กรรมการและเลขานุการ
15
นางสาวสุนิสา เนี๊ยอั๋น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26

(ปี 2557 – 2558)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
ประธานกรรมการ
2
นายสุรพล บานชื่น
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายนิธิเนศวร์ เนียมมีศรี
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นางเปรมจิตต์ สว่างเมฆ
กรรมการ
5
นายสุทธิชาติ อำมาตย์หิน
กรรมการ
6
นายอนันต์ เกิดศิริ
กรรมการ
7
นางสาวเชาวนี กิติบุตร
กรรมการ
8
นายสุถัค พลเอี่ยม
กรรมการ
9
นางสาวอรุณี ศรีงามดี
กรรมการ
10
นายปฐวี เยาวลักษณ์
กรรมการ
11
นางสาววารุณี พลายทอง
กรรมการ
12
นายนริสชัย ป้อมเสือ
กรรมการและผู้จัดการ
13
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการและเหรัญญิก
14
นางปนัดดา เลี้ยวรุ่งโรจน์
กรรมการและเลขานุการ
15
นางสาวสุนิสา เนี๊ยอั๋น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25

(ปี 2556 – 2557)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
ประธานกรรมการ
2
นายสมบูรณ์ โสอุดร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายสุรพล บานชื่น
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นางเปรมจิตต์ สว่างเมฆ
กรรมการ
5
นางกัลยา พูลรัตน์
กรรมการ
6
นายอนันต์ เกิดศิริ
กรรมการ
7
นางสาวลักษิกา กาญจนพุทธกร
กรรมการ
8
นายสุถัค พลเอี่ยม
กรรมการ
9
นางสาวอรุณี ศรีงามดี
กรรมการ
10
นายปฐวี เยาวลักษณ์
กรรมการ
11
นายนิธิเนศวร์ เนียมมีศรี
กรรมการ
12
นายนริสชัย ป้อมเสือ
กรรมการและผู้จัดการ
13
นางปนัดดา เลี้ยวรุ่งโรจน์
กรรมการและเหรัญญิก
14
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการและเลขานุการ
15
นางสาววารุณี พลายทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24

(ปี 2555 – 2556)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
ประธานกรรมการ
2
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายพิชิต ตระหนักกิจ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นายนิธิเนศวร์ เนียมมีศรี
กรรมการ
5
นายสุรพล บานชื่น
กรรมการ
6
นางชื่นสุมนต์ รอดรักษาธนาธิป
กรรมการ
7
นายวินัย กรังพานิชย์
กรรมการ
8
นายสุชิน ชูมงคล
กรรมการ
9
นายสุถัค พลเอี่ยม
กรรมการ
10
นางกัลยา พูลรัตน์
กรรมการ
11
นายสมบูรณ์ โสอุดร
กรรมการและผู้จัดการ
12
นางสาวลักษิกา กาญจนพุทธกร
กรรมการและเหรัญญิก
13
นายนริสชัย ป้อมเสือ
กรรมการและผู้จัดการ
14
นางสาวพูลสุข งามระเบียบ
กรรมการและเลขานุการ
15
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23

(ปี 2554 – 2555)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
ประธานกรรมการ
2
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายสมบูรณ์ โสอุดร
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นายพิชิต ตระหนักกิจ
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5
นายสุชิน ชูมงคล
กรรมการ
6
นางชื่นสุมน รอดรักษา
กรรมการ
7
นายภูวเนศวร์ เนียมมีศรี
กรรมการ
8
นายวินัย กรังพานิชย์
กรรมการ
9
นายอนันต์ เกิดศิริ
กรรมการ
10
นายวีระศักดิ์ เสนาภักดิ์
กรรมการ
11
นายรพินพร อ่อนละออ
กรรมการ
12
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
กรรมการและเหรัญญิก
13
นายนริสชัย ป้อมเสือ
กรรมการและผู้จัดการ
14
นางสาวพูลสุข งามระเบียบ
กรรมการและเลขานุการ
15
นายบรรจง พรเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22

(ปี 2553 – 2554)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
ประธานกรรมการ
2
นายสมบูรณ์ โสอุดร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายพิชิต ตระหนักกิจ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
กรรมการ
5
นายสุรพล บานชื่น
กรรมการ
6
นายสุภัค พลเอี่ยม
กรรมการ
7
นางชื่นสุมน รอดรักษา
กรรมการ
8
นายอนันต์ เกิดศิริ
กรรมการ
9
นายวินัย กรังพานิชย์
กรรมการ
10
นายวีระศักดิ์ เสนาภักดิ์
กรรมการ
11
นายรพินพร อ่อนละออ
กรรมการ
12
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการและเหรัญญิก
13
นายนริสชัย ป้อมเสือ
กรรมการและผู้จัดการ
14
นางสาวพูลสุข งามระเบียบ
กรรมการและเลขานุการ
15
นายบรรจง พรเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21

(ปี 2552 – 2553)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
ประธานกรรมการ
2
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายพิชิต ตระหนักกิจ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นายสุรพล บานชื่น
กรรมการ
5
นายสุชิน ชูมงคล
กรรมการ
6
นายสุภัค พลเอี่ยม
กรรมการ
7
นายสุทธิชาติ อำมาตย์หิน
กรรมการ
8
นางชื่นสุมน รอดรักษา
กรรมการ
9
นายวินัย กรังพานิชย์
กรรมการ
10
นายอนันต์ เกิดศิริ
กรรมการ
11
นายบุญเลิศ ศักดิ์เพชร
กรรมการ
12
นายสุคนธ์ อ้นทอง
กรรมการและเหรัญญิก
13
นายนริสชัย ป้อมเสือ
กรรมการและผู้จัดการ
14
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการและเลขานุการ
15
นางสาวพูลสุข งามระเบียบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20

(ปี 2551 – 2552)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายลอยเลื่อน บุนนาค
ประธานกรรมการ
2
นายหิรัญ พรหมมา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4
นายสมบูรณ์ โสอุดร
กรรมการ
5
นายสุรพล บานชื่น
กรรมการ
6
นายสุภัค พลเอี่ยม
กรรมการ
7
นายสุทธิชาติ อำมาตย์หิน
กรรมการ
8
นายอนันต์ เกิดศิริ
กรรมการ
9
นายบุญเลิศ ศักดิ์เพชร
กรรมการ
10
นายสุภัค พลเอี่ยม
กรรมการ
11
นายนริสชัย ป้อมเสือ
กรรมการและผู้จัดการ
12
นายสุคนธ์ อ้นทอง
กรรมการและเหรัญญิก
13
นายสุชิน ชูมงคล
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
14
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการและเลขานุการ
15
นางสาวพูลสุข งามระเบียบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19

(ปี 2550 – 2551)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายลอยเลื่อน บุนนาค
ประธานกรรมการ
2
นายหิรัญ พรหมมา
รองประธานกรรมการ
3
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
รองประธานกรรมการ
4
นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ
กรรมการ
5
นายสุรพล สันตยานนท์
กรรมการ
6
นายสมบูรณ์ โสอุดร
กรรมการ
7
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
กรรมการ
8
นายสุรพล บานชื่น
กรรมการ
9
นายสุทธิชาติ อำมาตย์หิน
กรรมการ
10
นายสุภัค พลเอี่ยม
กรรมการ
11
นายวินัย กรังพานิชย์
กรรมการ
12
นางสาวสุภาวดี ภูพันนา
กรรมการและเหรัญญิก
13
นายสุคนธ์ อ้นทอง
กรรมการและเลขานุการ
14
นางเอมอร เขมาภิรักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15
นายบุญเลิศ ศักดิ์เพชร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 18

(ปี 2549 – 2550)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายวชิระ เพ่งผล
ประธานกรรมการ
2
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
รองประธานกรรมการ
3
นายนริสชัย ป้อมเสือ
รองประธานกรรมการ
4
นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ
กรรมการ
5
นายสมบูรณ์ โสอุดร
กรรมการ
6
นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์
กรรมการ
7
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
กรรมการ
8
นายสุทธิชาติ อำมาตย์หิน
กรรมการ
9
นายสุชิน ชูมงคล
กรรมการ
10
นายวินัย กรังพานิชย์
กรรมการ
11
นายสมบัติ วัฒน์พานิช
กรรมการและผู้จัดการ
12
นางวัฒนาพร ฟ้อนรำดี
กรรมการและเหรัญญิก
13
นางสาวสุภาวดี ภูพันนา
กรรมการและเลขานุการ
14
นายสุคนธ์ อ้นทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15
นายบุญเลิศ ศักดิ์เพชร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 17

(ปี 2548 – 2549)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายวชิระ เพ่งผล
ประธานกรรมการ
2
นายหิรัญ พรหมมา
รองประธานกรรมการ
3
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
รองประธานกรรมการ
4
นางสาวเอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ
กรรมการ
5
นายสมบูรณ์ โสอุดร
กรรมการ
6
นายนริสชัย ป้อมเสือ
กรรมการ
7
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
กรรมการ
8
นายสุภัค พลเอี่ยม
กรรมการ
9
นายวินัย กรังพานิชย์
กรรมการ
10
นางวัฒนาพร ฟ้อนรำดี
กรรมการ
11
นายสมบัติ วัฒน์พานิช
กรรมการและผู้จัดการ
12
นางกาบแก้ว สุขรื่น
กรรมการและเหรัญญิก
13
นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
14
นายสุรพล บานชื่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15
นายสุชิน ชูมงคล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 16

(ปี 2547 – 2548)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายลอยเลื่อน บุนนาค
ประธานกรรมการ
2
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
รองประธานกรรมการ
3
นายมณู คุปตะวาณิช
รองประธานกรรมการ
4
นายหิรัญ พรหมมา
กรรมการ
5
นายสมบัติ วัฒน์พานิช
กรรมการ
6
นายนริสชัย ป้อมเสือ
กรรมการ
7
นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์
กรรมการ
8
นางกาบแก้ว สุขรื่น
กรรมการ
9
นายสุภัค พลเอี่ยม
กรรมการ
10
นายวินัย กรังพานิชย์
กรรมการ
11
นางวัฒนาพร ฟ้อนรำดี
กรรมการ
12
นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ
กรรมการและเหรัญญิก
13
นางสาวเอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
14
นายสุรพล บานชื่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ