สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

The Secretariat of the Prime minister Saving and Credit Cooperative, Limitd

การโอนเงินผ่านธนาคาร

บัญชีเงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด

ธนาคารกรุงไทย

สาขาทำเนียบรัฐบาล

ชื่อบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ สลน.

เลขบัญชี

067-1-00291-0